Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën v.o.f., hierna “Opdrachtnemer”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 09149299 zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit of uitvoert met een wederpartij, hierna “Opdrachtgever” en alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door de vennootschap onder firma als Opdrachtnemer. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de vennoten alsmede degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 BW zijn dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke- of mondelinge aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van Opdrachtnemer dan wel van een stuk dat ten doel heeft om als schriftelijke vastlegging van de tussen partijen gemaakte afspraken te dienen of door schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer van een door Opdrachtgever verstrekte opdracht. Wanneer partijen dit nalaten, maar Opdrachtgever instemt dat Opdrachtnemer een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, wordt de inhoud van de aanbieding geacht tussen partijen te zijn overeengekomen. Meer- of minderwerk binden Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.3 Opdrachtnemer mag als haar Opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Opdrachtnemer heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last dan wel uitdrukkelijk uit naam en voor rekening van een derde.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Opdrachtnemer is gehouden de opdracht naar beste kunnen en zorgvuldig uit te voeren voor het door de Opdrachtgever gespecificeerde doel.

3.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen binnen de aangegeven termijn de opdracht uit te voeren, doch is niet gehouden om binnen die termijn de opdracht te hebben volbracht. Tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt, zijn door Opdrachtnemer opgegeven termijnen enkel indicatief en nimmer fataal.

3.3 Overschrijding van een opgegeven levertermijn zal de Opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, tot opschorting of niet nakoming van diens verplichtingen of tot vordering van ontbinding van de overeenkomst van opdracht.

3.4. Opdrachtnemer is gerechtigd de opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.

 

Artikel 4 Geheimhouding en bewaartermijn

4.1 Alle gegevens die Opdrachtnemer nodig heeft voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen werkzaamheden zullen alleen voor die doeleinden worden gebruikt en blijven eigendom van Opdrachtgever. De gegevens zullen op een dusdanige wijze worden opgeslagen dat deze gescheiden zijn van gegevens van andere opdrachtgevers waardoor de privacy-aspecten worden gewaarborgd.

4.2 Opdrachtnemer zal alle documenten en dossiers met betrekking tot een opdracht bewaren gedurende zeven jaar na voltooiing van de opdracht. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtnemer de documenten en dossiers vernietigen.

 

Artikel 5 Honorering en betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een honorarium verschuldigd tegen de overeengekomen tarieven en betaalwijze dan wel bij ontbreken daarvan tegen de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal aan Opdrachtgever doorberekend.

5.2 Opdrachtnemer is bevoegd om voor de aanvang van de werkzaamheden een voorschot te verlangen voor de voldoening van haar werkzaamheden en is tijdens de uitvoering daarvan steeds gerechtigd om van de Opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen. Indien een Opdrachtgever niet hieraan voldoet, is Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

5.3 Indien een Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet binnen de gestelde betalingstermijn voldoet, is Opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 3% te rekenen vanaf het verval van de betalingstermijn tot aan het tijdstip van betaling.

5.4 Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte van al hetgeen Opdrachtgever is verschuldigd komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

5.5 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot de bedragen die onder onze (beroeps- of wettelijke) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het in de polis genoemde eigen risico. Indien geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtnemer in het kader van de opdracht in rekening gebrachte bedrag.

6.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de derde kan worden verhaald.

 

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

7.1 De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.

7.2 Op alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, is Nederlands recht van toepassing en worden met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.

Direct handelen = direct kosten besparen

Wilt u direct de beste verzekering voor uw taxi afsluiten én daarmee vele euro’s besparen?

Vraag dan vandaag nog een offerte aan.